Підготовка до іспиту з української мови

Фонетика

Голосні та приголосні звуки. Акцентуаційні норми.

Лексика

Однозначні й багатозначні слова. Власне українська лексика. Слова іншомовного походження. Активна й пасивна лексика (історизми, архаїзми, неологізми, авторські неологізми). Синоніми. Антоніми.  Омоніми. Пароніми.

Фразеологія

Біблійні та античні афоризми. Українські приказки та прислів’я. 

Морфологія. Особливості правопису різних частин мови

Іменник. Рід іменників. Рід невідмінюваних іменників. Кличний відмінок. Власні та загальні назви. Відмінювання власних назв.  Закінчення  іменників чоловічого роду  ІІ відміни в родовому відмінку. Правопис.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Правопис складних прикметників.

Числівник. Особливості відмінювання числівників. Правопис числівників.

Займенник Правопис займенника.

Дієслово. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот. Правопис дієприкметника

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівниковий зворот

Прислівник. Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс.

Службові частини мови. Загальна характеристика. Правопис прийменників, сполучників, часток. Чергування в контексті прийменників У/В,   З /ІЗ /ЗІ   та сполучників І/Й/ТА

Вигук. Правопис вигуків. Розділові знаки при вигуках.

Синтаксис. Пунктуація

Речення. Розділові знаки в простому реченні.

Звертання. Розілові знаки при звертаннях

Пряма мова та діалог. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.

Цитата. Розділові знаки при цитатах.

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

Орфографія

Спрощення в групах приголосних.  

Основні орфограми в коренях.

Основні орфограми в префіксах.

Основні орфограми в суфіксах. Чергування приголосних у суфіксах.

Вживання апострофа.

Вживання м’якого знака.

 Написання слів з великою літерою.

Подвоєння в групах приголосних.

Написання складних слів разом.

Написання складних слів через дефіс.

Написання слів окремо.

Правопис  слів іншомовного походження.