Підготовка до іспиту з іноземної мови

Лексико-граматичне тестування.

Граматичні теми:

Ступені порівняння прикметників

Вживання much/many/(a) few/(a)little

Reflexive Pronouns

Вживання означеного/неозначеного артикля

Пасивний час дієслів, часові форми активного стану

Past Simple

Present Simple

Future Simple

Present Perfect

Past Perfect

Present Continuous

Past Continuous

The Gerund

The Infinitive

Модальні дієслова і структури:

may,must,mustn′t,can/could,have to/had to,will,let′s

Артикль:

відсутність артиклю

Прикметник:

В структурах “as…as”, “so…as”, зі словами rather,almost,quite

Займенники :

some,any,no,every та їхні похідні