Підготовка до іспиту з іноземної мови

Іспит з англійської мови проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення).

Перше завдання – читання тексту та виконання післятекстового завдання.
Мета – виявити рівень сформованності умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Друге завдання – використання мови.
Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями.

Третє завдання – писемне мовлення.
Мета – визначити рівень сформованності в учнів, навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов′язані із повсякденним життям. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

Дієслово:

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Perfect

Past Perfect

Active and Passive Voice

The Gerund

The Infinitive

Модальні дієслова і структури:

may,must,mustn′t,can/could,have to/had to,will,let′s

Артикль:

відсутність артиклю

Прикметник:

В структурах “as…as”, “so…as”, зі словами rather,almost,quite

Займенники :

some,any,no,every та їхні похідні

Ступені порівняння прикметників